MENU
OPEN
Close

Vít Dùng Cho Phẫu Thuật Gãy Xương

Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare đã dần khẳng định được tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế ở thị trường Việt Nam. Góp phần vào những thành công đó, nhãn hiệu ARSENIO ra đời. Đây là nhãn hiệu của sản phẩm: Nẹp, vít dùng cho điều trị gãy xương và các phụ kiện đi kèm.

Tính năng

1. Đặc tính:

 • Vít cố định xương làm bằng vật liệu Titanium.
 • Thiết kế của đầu vít tương thích với bộ dụng cụ phẫu thuật (Instrument Set) dành riêng trong chấn thương chỉnh hình.
 • Bao gồm 4 loại:

-                Vít khóa tự taro

-                Vít vỏ tự taro

-                Vít xương xốp

-                Vít rỗng ruột tự taro

 • Tiệt trùng: Ethylene Oxide
 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015
 • Quy cách đóng gói: 1 sản phẩm / bao

Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

 

2. Giấy phép lưu hành:

Giấy chứng nhận lưu hành tư do

Giấy phép lưu hành

 

Chỉ Định

 • Nẹp, vít ARSENIO được sử dụng trong phẫu thuật điều trị gãy xương, cố định các mảnh xương vỡ, giúp nắn xương chính xác đặc biệt với các ca lệch xương.
 • Tăng cường độ vững chắc của xương, giúp vận động chủ động sớm.
 • Sử dụng cho phẫu thuật mổ hở nẹp xương, phù hợp với nguyên tắc điều trị gãy xương AO.
 • Cố định vững chắc vị trí tổn thương, mà không làm bất động khớp như phương pháp bó bột thông thường.

Bảng Dữ Liệu Đáp Ứng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu để nhận thông tin về thông số kỹ thuật.

 

Thông số kỹ thuật

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu để nhận thông tin về thông số kỹ thuật.

Thông Tin Đặt Hàng

 • 2.4mm Vít khóa tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

6

IMA-24LOT006

20

IMA-24LOT020

8

IMA-24LOT008

22

IMA-24LOT022

10

IMA-24LOT010

24

IMA-24LOT024

12

IMA-24LOT012

26

IMA-24LOT026

14

IMA-24LOT014

28

IMA-24LOT028

16

IMA-24LOT016

30

IMA-24LOT030

18

IMA-24LOT018

 

 

 • 2.7mm Vít khóa tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

10

IMA-27LOT010

22

IMA-27LOT022

12

IMA-27LOT012

24

IMA-27LOT024

14

IMA-27LOT014

26

IMA-27LOT026

16

IMA-27LOT016

28

IMA-27LOT028

18

IMA-27LOT018

30

IMA-27LOT030

20

IMA-27LOT020

 

 

 • 3.5mm Vít khóa tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

12

IMA-35LOT012

38

IMA-35LOT038

14

IMA-35LOT014

40

IMA-35LOT040

16

IMA-35LOT016

42

IMA-35LOT042

18

IMA-35LOT018

44

IMA-35LOT044

20

IMA-35LOT020

46

IMA-35LOT046

22

IMA-35LOT022

48

IMA-35LOT048

24

IMA-35LOT024

50

IMA-35LOT050

26

IMA-35LOT026

52

IMA-35LOT052

28

IMA-35LOT028

54

IMA-35LOT054

30

IMA-35LOT030

56

IMA-35LOT056

32

IMA-35LOT032

58

IMA-35LOT058

34

IMA-35LOT034

60

IMA-35LOT060

36

IMA-35LOT036

 

 

 • 5.0mm Vít khóa tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

12

IMA-50LOT012

40

IMA-50LOT040

14

IMA-50LOT014

42

IMA-50LOT042

16

IMA-50LOT016

44

IMA-50LOT044

18

IMA-50LOT018

46

IMA-50LOT046

20

IMA-50LOT020

48

IMA-50LOT048

22

IMA-50LOT022

50

IMA-50LOT050

24

IMA-50LOT024

55

IMA-50LOT055

26

IMA-50LOT026

60

IMA-50LOT060

28

IMA-50LOT028

65

IMA-50LOT065

30

IMA-50LOT030

70

IMA-50LOT070

32

IMA-50LOT032

75

IMA-50LOT075

34

IMA-50LOT034

80

IMA-50LOT080

36

IMA-50LOT036

85

IMA-50LOT085

38

IMA-50LOT038

90

IMA-50LOT090

 • 2.4mm Vít vỏ tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

6

IMA-24COT006

20

IMA-24COT020

8

IMA-24COT008

22

IMA-24COT022

10

IMA-24COT010

24

IMA-24COT024

12

IMA-24COT012

26

IMA-24COT026

14

IMA-24COT014

28

IMA-24COT028

16

IMA-24COT016

30

IMA-24COT030

18

IMA-24COT018

 

 

 • 2.7mm Vít vỏ tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

10

IMA-27COT010

22

IMA-27COT022

12

IMA-27COT012

24

IMA-27COT024

14

IMA-27COT014

26

IMA-27COT026

16

IMA-27COT016

28

IMA-27COT028

18

IMA-27COT018

30

IMA-27COT030

20

IMA-27COT020

 

 

 • 3.5mm Vít vỏ tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

12

IMA-35COT012

32

IMA-35COT032

14

IMA-35COT014

34

IMA-35COT034

16

IMA-35COT016

36

IMA-35COT036

18

IMA-35COT018

38

IMA-35COT038

20

IMA-35COT020

40

IMA-35COT040

22

IMA-35COT022

42

IMA-35COT042

24

IMA-35COT024

44

IMA-35COT044

26

IMA-35COT026

46

IMA-35COT046

28

IMA-35COT028

48

IMA-35COT048

30

IMA-35COT030

50

IMA-35COT050

 • 4.5mm Vít vỏ tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

12

IMA-45COT012

48

IMA-45COT048

14

IMA-45COT014

50

IMA-45COT050

16

IMA-45COT016

52

IMA-45COT052

18

IMA-45COT018

54

IMA-45COT054

20

IMA-45COT020

56

IMA-45COT056

22

IMA-45COT022

58

IMA-45COT058

24

IMA-45COT024

60

IMA-45COT060

26

IMA-45COT026

62

IMA-45COT062

28

IMA-45COT028

64

IMA-45COT064

30

IMA-45COT030

66

IMA-45COT066

32

IMA-45COT032

68

IMA-45COT068

34

IMA-45COT034

70

IMA-45COT070

36

IMA-45COT036

72

IMA-45COT072

38

IMA-45COT038

74

IMA-45COT074

40

IMA-45COT040

76

IMA-45COT076

42

IMA-45COT042

78

IMA-45COT078

44

IMA-45COT044

80

IMA-45COT080

46

IMA-45COT046

 

 

 • 4.0mm Vít xương xốp ren toàn phần

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

14

IMA-40CEF014

30

IMA-40CEF030

16

IMA-40CEF016

35

IMA-40CEF035

18

IMA-40CEF018

40

IMA-40CEF040

20

IMA-40CEF020

45

IMA-40CEF045

22

IMA-40CEF022

50

IMA-40CEF050

24

IMA-40CEF024

55

IMA-40CEF055

26

IMA-40CEF026

60

IMA-40CEF060

28

IMA-40CEF028

 

 

 • 6.5mm Vít xương xốp ren toàn phần

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

25

IMA-65CEF025

65

IMA-65CEF065

30

IMA-65CEF030

70

IMA-65CEF070

35

IMA-65CEF035

75

IMA-65CEF075

40

IMA-65CEF040

80

IMA-65CEF080

45

IMA-65CEF045

85

IMA-65CEF085

50

IMA-65CEF050

90

IMA-65CEF090

55

IMA-65CEF055

95

IMA-65CEF095

60

IMA-65CEF060

100

IMA-65CEF0100

 • 4.0mm Vít xương xốp ren bán phần

Chiều dài

Mã sản phẩm

30

IMA-40CES030

35

IMA-40CES035

40

IMA-40CES040

45

IMA-40CES045

50

IMA-40CES050

55

IMA-40CES055

60

IMA-40CES060

 • 6.5mm Vít xương xốp ren 16mm

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

25

IMA-65C16025

65

IMA-65C16065

30

IMA-65C16030

70

IMA-65C16070

35

IMA-65C16035

75

IMA-65C16075

40

IMA-65C16040

80

IMA-65C16080

45

IMA-65C16045

85

IMA-65C16085

50

IMA-65C16050

90

IMA-65C16090

55

IMA-65C16055

95

IMA-65C16095

60

IMA-65C16060

100

IMA-65C16100

 • 6.5mm Vít xương xốp ren 32mm

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

40

IMA-65C32040

85

IMA-65C32085

45

IMA-65C32045

90

IMA-65C32090

50

IMA-65C32050

95

IMA-65C32095

55

IMA-65C32055

100

IMA-65C32100

60

IMA-65C32060

105

IMA-65C32105

65

IMA-65C32065

110

IMA-65C32110

70

IMA-65C32070

115

IMA-65C32115

75

IMA-65C32075

120

IMA-65C32120

80

IMA-65C32080

 

 

 • 7.3mm Vít rỗng ruột ren một phần, tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài

Mã sản phẩm

20

IMA-73CLP020

75

IMA-73CLP075

25

IMA-73CLP025

80

IMA-73CLP080

30

IMA-73CLP030

85

IMA-73CLP085

35

IMA-73CLP035

90

IMA-73CLP090

40

IMA-73CLP040

95

IMA-73CLP095

45

IMA-73CLP045

100

IMA-73CLP100

50

IMA-73CLP050

105

IMA-73CLP105

55

IMA-73CLP055

110

IMA-73CLP110

60

IMA-73CLP060

115

IMA-73CLP115

65

IMA-73CLP065

120

IMA-73CLP120

70

IMA-73CLP070

 

 

 

 • 7.3mm Vít khóa rỗng ruột ren toàn phần, tự taro

Chiều dài

Mã sản phẩm

Chiều dài 

 Mã sản phẩm

20

IMA-73CLF020

75

IMA-73CLF075

25

IMA-73CLF025

80

IMA-73CLF080

30

IMA-73CLF030

85

IMA-73CLF085

35

IMA-73CLF035

90

IMA-73CLF090

40

IMA-73CLF040

95

IMA-73CLF095

45

IMA-73CLF045

100

IMA-73CLF100

50

IMA-73CLF050

105

IMA-73CLF105

55

IMA-73CLF055

110

IMA-73CLF110

60

IMA-73CLF060

115

IMA-73CLF115

65

IMA-73CLF065

120

IMA-73CLF120

70

IMA-73CLF070

 

 

Sản phẩm liên quan

Đối tác

Văn Phòng Kinh Doanh